Skip to main content

License/Permit Application - Mandarin Chinese

April 26, 2023
申请佛蒙特州执照或许可证(非 CDL)的新签发或更新。

Shēnqǐng fúméngtè zhōu zhízhào huò xǔkě zhèng (fēi CDL) de xīn qiānfā huò gēngxīn.

To apply for a new issuance or renewal of a Vermont license or permit (Non-CDL).
File Format
Form ID
VL-021_cmn