Skip to main content

Non-Driver ID Application - Ukrainian

Щоб подати заявку на отримання нової, оновленої, заміненої чи покращеної ідентифікаційної картки неводія.

Shchob podaty zayavku na otrymannya novoyi, onovlenoyi, zaminenoyi chy pokrashchenoyi identyfikatsiynoyi kartky nevodiya.

To apply for a new, renewed, replaced, or enhanced Non-Driver Identification Card.
File Format
Form ID
VL-017_ukr