Skip to main content

Vermont Residency Certification - Mandarin Chinese

April 26, 2023
用作未成年人申请人或年满十八 (18) 岁且与他人同住的申请人的佛蒙特州居住证明。

Yòng zuò wèi chéngnián rén shēnqǐng rén huò nián mǎn shíbā (18) suì qiě yǔ tārén tóng zhù de shēnqǐng rén de fúméngtè zhōu jūzhù zhèngmíng.

To use as proof of Vermont residency for applicants who are minors or applicants who are over the age of eighteen (18) and who reside with others.
File Format
Form ID
VL-002_cmn