Skip to main content

Dari

Vermont Residency Certification - Dari

برای استفاده به عنوان مدرک اقامت ورمونت برای متقاضیانی که زیر سن قانونی هستند یا متقاضیان بالای 18 سال که با دیگران اقامت دارند. جایگزین سوگندنامه اقامت والدین می شود.

DMV Forms Translated

Vermont Driver's License, Learner's Permit, Non-Driver Identification applications, and the Vermont Residency Certification form are all available in

Subscribe to Dari