Skip to main content

Accessibility

Non-Driver ID Application - Ukrainian

Щоб подати заявку на отримання нової, оновленої, заміненої чи покращеної ідентифікаційної картки неводія.

Shchob podaty zayavku na otrymannya novoyi, onovlenoyi, zaminenoyi chy pokrashchenoyi identyfikatsiynoyi kartky nevodiya.

To apply for a new, renewed, replaced, or enhanced Non-Driver Identification Card.

Non-Driver ID Application - Russian

Подать заявку на получение новой, продленной, замененной или улучшенной удостоверения личности неводителя.

Podat' zayavku na polucheniye novoy, prodlennoy, zamenennoy ili uluchshennoy udostovereniya lichnosti nevoditelya.

To apply for a new, renewed, replaced, or enhanced Non-Driver Identification Card.
Subscribe to Accessibility

FAQs.